Kto odpowiada za śmieci na budowie?

Prowadzenie prac budowlanych zawsze wiąże się z powstaniem znacznej ilości odpadów. Gospodarowanie pozostałościami po budowie podlega rygorystycznym przepisom prawnym. W tym miejscu pojawia się pewna wątpliwość – do kogo należy obowiązek usunięcia gruzu z terenu budowy? Czy utylizacją odpadów powinien zająć się sam inwestor, czy może czynności te spadają na wykonawcę?

Wytwórca a posiadacz odpadów – czym się różnią?

Punktem odniesienia dla dzisiejszych rozważań pozostaje ustawa o odpadach, a konkretnie art. 3 ust. 3 pkt 22 tego aktu normatywnego. Następuje tutaj wprowadzenie pojęcia wytwórcy i posiadacza odpadów, na których ciążą różne obowiązki. Zgodnie z zapisami ustawy, za wytwórcę odpadów uznaje się osobę lub podmiot, który swoim działaniem doprowadza do powstania odpadów lub wykonuje ich obróbkę wstępną. Co to oznacza w praktyce? Wytwórcą odpadów staje się każda firma prowadząca prace budowlane, remontowe czy rozbiórkowe. Mówiąc ogólnie, każdy wykonawca prac budowlanych zostaje automatycznie uznany przez prawo za wytwórcę odpadów. Zmiana tej kategoryzacji jest możliwa jedynie na skutek pisemnej umowy między stronami, na mocy której inwestor bierze na siebie obowiązki wytwórcy.

Wiemy już, kim jest wytwórca odpadów. Kto zatem będzie ich posiadaczem? Już na początku warto zaznaczyć, że pojęć tych nie należy utożsamiać. W zdecydowanej większości przypadków wytwórcą odpadów jest wykonawca robót budowlanych, a posiadaczem – osoba będąca właścicielem gruntu, na którym przebiega cała budowa.

Wywóz gruzu w Łodzi – na kim spoczywa obowiązek utylizacji odpadów z placu budowy?

Czas udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego artykułu. Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi, a także w każdym innym mieście w Polsce, należy do obowiązków wykonawcy w zakresie budowy, remontu, konserwacji czy rozbiórki nieruchomości. Zdarzają się sytuacje, kiedy to wykonawcy robót wykorzystują nieświadomość inwestora i obciążają go kosztami utylizacji gruzu budowlanego. Tymczasem, jeśli nie istnieje dodatkowa umowa między stronami, obowiązek zgodnego z prawem składowania i wywozu gruzu budowlanego przypisany jest właśnie wytwórcy odpadów.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor przejął na siebie wymogi gospodarowania gruzem. Okoliczności, w jakich przeważnie podejmuje się taką decyzję, dotyczą planów co do dalszego wykorzystania gruzu (np. do utwardzenia podłoża w ogrodzie). Inwestorzy indywidualni dostrzegają zalety recyklingu odpadów i coraz częściej obmyślają kreatywne metody dla ich ponownego użycia.

Na koniec powiedzmy jeszcze o kolejnej ważnej kwestii. Ustawa o odpadach traktuje odzyskiwanie odpadów jako priorytet dla wykonawcy robót. W pierwszej kolejności należy rozważyć metody recyklingu, zanim podjęta zostanie decyzja o całkowitej utylizacji. Jeśli jednak uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne ograniczają możliwość ponownego wykorzystania, należy zapewnić transport gruzu do legalnych punktów składowania.

Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi

Wywóz gruzu w Łodzi nie musi okazać się problematyczny. Korzystając z usług firmy Śmieci.eu, wykonawcy prac budowlanych zyskują możliwość wynajęcia kontenera wraz z jego transportem i legalną utylizacją gruzu. Szczegółowe informacje o kompleksowej ofercie na wywóz odpadów budowlanych w Łodzi znajdziesz pod adresem https://smieci.eu/oferta/wywoz-gruzu/lodz/.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *